2020 ரமளான் தொடர் கட்டுரைகள்

(இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் 1000 சின்னஞ்சிறு கேள்வி பதில்கள்)

பாகம் 1 (300 கேள்விகள்) - PDF downlaod - 211 Pages - 2MB

 1. குர்‍ஆன் - கேள்விகள் பதில்கள் (1 - 30 வரை) - பாகம் 1

 2. குர்‍ஆன் - கேள்விகள் பதில்கள் (31 - 60 வரை) - பாகம் 2

 3. பைபிள் - கேள்விகள் பதில்கள் (61 - 90 வரை) - பாகம் 3

 4. முஹம்மது - கேள்விகள் பதில்கள் (91 - 120 வரை) - பாகம் 4

 5. அல்லாஹ் & யெகோவா - கேள்விகள் பதில்கள் (121 - 150) - பாகம் 5

 6. கிறிஸ்தவம் - கேள்விகள் பதில்கள் (151-180 வரை) -  பாகம் 6

 7. இஸ்லாமிய கலைச்சொற்கள்(அகராதி) - கேள்விகள் பதில்கள் (181-210 வரை) -  பாகம் 7

 8. இஸ்லாம் - கேள்விகள் பதில்கள் (211 - 240 வரை) - பாகம் 8

 9. 'ஹதீஸ்கள்/சீரா' -  கேள்விகள் பதில்கள் (241 - 270 வரை) - பாகம் 9

 10. பெண்கள் - கேள்விகள் பதில்கள் (271 - 300 வரை)' - பாகம் 10

 11. குர்‍ஆன்  - கேள்விகள் பதில்கள் (301 - 330 வரை) - பாகம் 11

 12. முஹம்மது - கேள்விகள் பதில்கள் (331 ‍ 360 வரை) - பாகம் 12

 13. "இஸ்லாமிய கலைச்சொற்கள்/அகராதி" - கேள்வி பதில்கள் (361 - 390) - பாகம் 13

 14. இஸ்லாம் - கேள்விகள் பதில்கள் (391 - 400 வரை) - பாகம் 14

 15. கிறிஸ்தவம்  - கேள்விகள் பதில்கள் (401 - 420 வரை) - பாகம் 15

 


இதர ரமளான் தொடர் கட்டுரைகள்

உமர் கட்டுரைகள் பக்கம்