answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Koranens fredliga verser (del 1)

Vårt ställningstagande är att Islam är en hatfull och intolerant religion som uppmanar muslimer att döda människor som inte erkänner och kritiserar Islam. I följande artikel kommer vi att svara på de verser som muslimer brukar citerar ur Koranen för att söka visa att Islam är en fredlig och tolerant religion. Innan vi gör det vill vi redogöra för viktiga data som läsaren bör känna till och begrunda. 

Enligt muslimer fick Muhammed sin första uppenbarelse av Koranen när han var 40 år gammal och han dog när han var omkring 63 år gammal. Detta betyder med andra ord att Muhammed var verksam i 23 år. Muhammed fick alltså Koranen uppenbarad under loppet av 23 år. Muhammed verkade vidare på två olika platser under sin verksamhet. Han var i Mecka under hans första 13 år och flyttade sedan till Medina och verkade där i stort sätt fram till hans död. Man brukar därför prata om att Koranen består av:

(*) Meckanska kapitel – kapitel av Koranen som Muhammed fick under sin tid i Mecka.
(*) Medinska kapitel – kapitel av Koranen som Muhammed fick under sin tid i Medina.

En noggrann läsning av Koranen, dess autentiska utläggningar och islamistiska biografiskrivningar visar att de meckanska kapitlen skiljer sig markant från de medinska kapitlen ifråga om Muhammeds attityd mot icke muslimer.

Under Muhammeds period i Mecka (även den första tidiga perioden i Medina) var han fredlig och tolerant mot sin omgivning. Detta för att han inte hade tillräckligt med anhängare som kunde kriga för honom. Men när han lyckade etablerade den första islamistiska staten i Medina och fick anhängare ändrades hans inställning. I Medina började Muhammed utveckla en hatfull och intolerant religion som lärde ut att alla som kritiserade honom och som inte var villiga att bli muslimer skulle dödas.

Den autentiske koranutläggaren Ibn Kathir (död 1373 e.Kr.) konstaterar detta i sin utläggning på den medinska versen 4:77, se följande:

En önskan om att beslutet om Jihad försenas

I början av islam, när muslimerna var i Makkah beordrades de att utföra bönen och betala en del välgörenhet, för att trösta de fattiga bland dem. De var också befallda att vara ÖVERSEENDE OCH TÅLMODIGA med avgudadyrkare och observera dem tålmodigt vid den tidpunkten. Men de väntade ivrigt på den tidpunkt då de skulle få lov att kriga, så att de kunde straffa sina fiender. Situationen vid den tidpunkten tillät inte väpnade konflikter av många skäl. Exempelvis så var muslimerna få vid den tidpunkten, jämfört med sina många fiender. Muslimernas stad var helig och det mest hedrade området på jorden, och det är därför som lagen att kriga inte uppenbarades i Makkah. Senare när muslimerna kontrollerade en egen stad, Al-Madinah, och hade styrkan, kraften och stödet, uppenbarades Jihad… [vår översättning]

När Islam är en minoritet i ett land kommer de att implementera de meckanska direktiven. Men så fort muslimer etablerar sig i ett land kommer de även att implementera de medinska direktiven.

Här följer två medinska verser samt deras utläggning som tydligt beordrar muslimer att döda människor som motsäger Islam och vägrar att bli muslimer:

5:33
De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande. (Mohammad Knut Bernström)

Exegeten Ibn Kathir skriver följande i sin utläggning av versen:

Straffet för dem som orsakar problem i landet

Allah sade sedan

(Straffet för dem som kämpar mot Allah och Hans Budbärare och orsakar problem i landet är bara att de ska dödas eller korsfästas eller att ha deras händer och fötter ska kapas på motsatta sidor, eller förvisats från landet.) "Utkämpa krig" som nämns här innebär att MOTSÄTTA och att MOTSÄGA, och det innefattar OTRO… [vår översättning]

De som inte tror på Islam krigar mot Islam genom deras otro och därför ska dessa dödas. Se även följande vers och utläggning från Ibn Kathir:

57:25
Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa] människorna att handla rättvist. Och järnet, som har fruktansvärd styrka och som är människan till nytta, har Vi satt i era [händer]. Låt därför dem ge sig till känna som vill stödja och försvara Guds och Hans Sändebuds sak, fastän [Gud] inte kan ses eller förnimmas. All styrka och all makt ligger hos Gud! (Mohammad Knut Bernström)

Fördelarna med Järn

Allah sade:

(Och vi tog fram järnet som är mäktigt och starkt) betyder, "Vi gjorde järn avskräckande för dem som VÄGRAR SANNINGEN OCH MOTSÄTTER SIG DET efter att bevis har upprättats mot dem." Allahs sändebud blev kvar i Mecka i tretton år. Under den tiden fortsatte uppenbarelser att sändas till honom, innehållande argument mot avgudadyrkare och förklaringar av Monoteism i detaljer och bevis. När bevisen var klara mot dem som trotsade budbäraren, förordnade Allah Hijrah. Sedan beordrade han de troende att bekämpa de otrogna med svärd, svärden ska användas för att träffa halsar och pannor på de som MOTSATTE SIG, AVVISADE OCH FÖRNEDRADE KORANEN. Imam Ahmad och Abu Dawud noterade att Abdullah bin Umar sa att Allahs sändebud sa,

(Jag hade skickats med SVÄRDET strax före timmen så att Allah ska dyrkas ensam utan några associationer. Min provision placerades under skuggan av mitt spjut och dem som trotsar min order var utskämda och förnedrad, och han som imiterar ett folk är en av dem.)… [vår översättning]

Ibn Kathir säger alltså att den som motsäger, avvisar och förnekar Koranen bör dödas. Notera vidare att Ibn Kathir åkallar en hadith där Muhammed säger att han har kommit med svärdet för att se till att endast den islamistiske guden dyrkas. Samt att den som motsäger sig Mohamad ska hånas och nedvärderas.

Igen, när Islam är svag och minoritet i ett land appliceras de toleranta och fredliga direktiven. Men så fort Islam blir dominant implementeras de intoleranta och hatiska verserna. Det finns faktiskt verser i Koranen som säger att den islamistiska guden kan upphäva en vers och ett direktiv med en annan vers och direktiv:

2:106
Varje vers [uppenbarelse] som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Gud har allt i Sin makt. (Mohammad Knut Bernström)

Detta innebär att somliga verser och direktiv i Koranen är upphävda. Vi ska hädanefter visa att de fredliga meckanska verserna upphävdes av de hatfulla medinska verserna.

Team Sverige,
Kontakta oss